اطلاعیه تعیین محل اشتغال به وکالت کارآموزان

اطلاعیه

ضمن تبریک به کارآموزان محترم که آزمون مرحله اول کارآموزی را با موفقیت گذراندند اعلام می گردد ظرف مدت 5 روز نسبت به تعیین شهر جهت تعیین محل اشتغال در دوره وکالت بر اساس رتبه بدست آمده در آزمون ورودی از طریق فرم زیر اقدام نمایند. همچنین متعاقباً اطلاعیه تعیین وکیل سرپرست و اسامی وکلای سرپرست اعلام خواهد شد.

لینک فرم ثبت محل اشتغال