اطلاعیه مهم کمیسیون کارآموزی در خصوص اختبار فروردین ماه 1400

صورتجلسه فوق العاده کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین

 

نظر به ملغی شدن اختبار فروردین ماه 1400 از سوی استانداری قزوین به لحاظ وضعیت بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا در روز برگزاری آن به تاریخ 21 فروردین ماه 1400؛ جلسه کمیسیون کارآموزی و اختبار با حضور اعضای آن تشکیل و در خصوص اختبار تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

اختبار این دوره اعم از کتبی و شفاهی برابر برنامه زمانی پیوست با اعمال ضریب کتبی 1 و شفاهی 2 بصورت مجازی برگزار خواهد گردید.

همه کارآموزانی که مجاز به شرکت در اختبار این دوره تشخیص شده اند اعم از کارآموزان بومی و غیر بومی که اسامی آنها به شرح پیوست میباشد مکلف به شرکت در اختبار میباشند.

 


برنامه زمانی برگزاری اختبار مجازی فروردین ماه 1400

 

زمـان اختبار کتبی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

24/1/1400

1- حقوق مدنی ( مدت آزمون 75 دقیقه)

2- آئین دادرسی مدنی ( مدت آزمون 75 دقیقه)

8:30 صبح

10:15 صبح

چهاشنبه

25/1/1400

1- حقوق جزا ( مدت آزمون 75 دقیقه)

2- آئین دادرسی کیفری ( مدت آزمون 75 دقیقه)

8:30 صبح

10:15 صبح

پنجشنبه

26/1/1400

1- حقوق تجارت ( مدت آزمون 75 دقیقه)

2- حقوق ثبت  و امور حسبی( مدت آزمون 75 دقیقه)

8:30 صبح

10:15 صبح

 

زمـان اختبار شفاهی عنـوان درس ساعت برگـزاری
سه شنبه

31/1/1400

1- حقوق مدنی

2- آئین دادرسی مدنی

8:30 صبح

 

چهارشنبه

1/2/1400

1- حقوق جزا

2- آئین دادرسی کیفری

8:30 صبح

 

پنجشنبه

2/2/1400

1- حقوق تجارت

2- حقوق ثبت  و امور حسبی

8:30 صبح

 

 


 

لیست اسامی حائزین شرایط شرکت در اختبار مجازی فروردین ماه 1400

 

ش.پ نام و نام خانوادگی
1657 علی کیادوست
1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد
1659 معصومه ململی
1661 امیر حمزه علی زاده
1662 عباس سلیمی
1663 فرشید رمضانزاده
1664 محمدرضا مرادی
1665 عطیه عطاریان
1666 مهدی لامعی
1667 میثم کیماسی سلخوری
1668 مسعود ناظمی
1669 آرزو صالحی
1670 حسنیه ابراهیمی
1671 سیامک رضائی نراقی
1672 رسول رحمانی
1673 امیرعلی اسعدی
1675 فاطمه عالم زاده
1676 سهیلا شمسی
1677 خدیجه نجفی
1678 محدثه السادات عرشی
1679 مطهره سرپناه سورکوهی
1680 ندا نويدي
1681 احمد رضا مرادی زیارانی
1682 حسن اسدی
1684 مریم بابائی
1685 اسماعیل مهدی زاده
1686 بهزاد شهسواری
1688 فرزانه رضائی نیارکی
1690 سعید ابراهیمی
1692 نسرین محمدی
1693 لاله رجبی زاده
1694 فائزه حاجی محمدپور
1695 علی شهریاری
1696 زهرا زارع پور
1699 قدرت اله آقائی
1700 پیام جلیلوند
1701 میثم همتی سزنقی
1702 فریده امینی
1703 اکبر آدینه
1705 رضا قاسمی
1706 مینا کاتبی
1707 آنا راستکار ثمرین
1709 زهرا سیاهکالی مرادی
1711 هاشم ماله میر چگینی
1712 زینب شارعی
1713 زهرا شیرزادسیبنی
1715 نگار جدی
1717 سعید نیکونژاد
1718 زهرا نجفیون
1719 سولماز اسدی پور
1720 زهرا شکربیگی
1722 فاطمه لشگری
1725 فرشته طاهرخانی
1726 نازنین روح افزا
1727 مریم حکیمی سیبنی
1728 زهرا عالشی
1729 کامبیز رحمانی
1735 بهزاد ملک محمدی
1541 محمدمهدی ملکی
1640 رضا تقوایی پور
1820 سمیه جلیله وند
1674 حسین آدینه
1724 علی رستمی آکنده