مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار: تعویق اختبار 1399 به مدت 3 ماه

نظر به مصوبه 21 تیر ماه 1399 هیات مدیره محترم کانون وکلا و تقاضای کتبی مورخ 21 تیر ماه 1399 تعداد قابل توجهی از کارآموزان وکالت و نگرانی بجای آنان و خانواده هایشان نسبت به سلامتی کارآموزان در وضعیت کنونی که بحران کرونا جدی تر شده است کمیسیون کارآموزی کانون تصمیم گرفت که انجام اختبار به مدت 3 ماه تا تاریخ سی ام مهر ماه به تعویق افتد.

بدیهی است تصمیم بعدی در مورد برگزاری اختبار یا تمدید مجدد تعویق با توجه به شرایط درمهر ماه توسط کمیسیون اتخاذ خواهد شد.