اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار

برابر مصوبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ کمیسیون کارآموزی و اختبار مقرر گردید در راستای تاکید به حضور کارآموزان در کلاسهای آموزشی در صورت غیر موجه بودن عدم حضور در کلاس، علاوه بر ارائه فایل صوتی جلسه به صورت مکتوب، خلاصه ای از یک کتاب حقوقی را به صورت مکتوب به انتخاب کمیسیون کارآموزی انجام دهند.