اطلاعیه کمیسیون کارآموزی و اختبار

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به کارآموزان محترمی که تکالیف خود را تا کنون ارائه ننموده اند متذکر میگردد در صورت عدم ارائه تکالیف تا تاریخ 25 اسفند 1399 شرکت در اختبار برای ایشان مقدور نخواهد بود.