برنامه جلسات آموزشی کارآموزان در شهریور ماه ۱۴۰۰

برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای شهریور ماه ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی در تاریخ یک شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۴ با موضوع ” تاثیر تجاوز مدیر عامل شرکت سهامی خاص از حدود اختیارات بر قراردادی که بنام شرکت بین او و ثالث منعقد شده است ”

با سخنرانی جناب آقای محمد طایفه زرکش

به صورت مجازی برگزار می گردد.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی، خانم مریم امینی و آقای مرتضی شاقلانی لور موظفند ۳روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.


جلسه سخنرانی پایان فصل تابستان

با موضوع شروط جبران خسارت در قراردادهای تجاری

با سخنرانی جناب آقای دکتر مجید غمامی

در روز چهارشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۴ الی ۱۶ بصورت مجازی برگزار میگردد.


برنامه زمانی کارگاه آموزشی شهریور ماه ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ ساعت ۱۶ با “سخنرانی دکتر علی خراسانی ” با موضوع مسئولیت عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت سهامی در فرض صدور و امضاء چک توسط نماینده آن در هیات مدیره ” به صورت مجازی برگزار می گردد.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی ، آقایان اسماعیل یوسفی نژاد و سید سیروس فتحی فرد ، موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

نظرات بسته شده است.