برنامه جلسات توجیهی کارآموزان وکالت ورودی جدید

جلسات آموزشی توجیهی مرداد ماه ۱۳۹۸ کارآموزان وکالت ورودی جدید در کانون وکلای دادگستری استان قزوین به شرح زیر برگزار می گردد

کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 9191943769
4 1659 معصومه ململی 9354059786
5 1660 علیرضا محمدی 9122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
7 1662 عباس سلیمی 9121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 9380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
10 1665 عطیه عطاریان 9123976361
11 1666 مهدی لامعی 9397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
13 1668 مسعود ناظمی 9197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
17 1672 رسول رحمانی 9392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
19 1674 حسین آدینه 9183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 9113822210
21 1676 سهیلا شمسی 9364825634
22 1677 خدیجه نجفی 9363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
24 1680 ندا نويدي 9356011657
25 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
26 1682 حسن اسدی 9128828185
27 1683 حامد احمدوند 9184988933
28 1684 مریم بابائی 9195983918
29 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
30 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
31 1687 سیدعلی عرب 9385014332
32 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
33 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
34 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
35 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
36 1692 نسرین محمدی 9191661751
37 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
38 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
39 1695 علی شهریاری 9193467209
40 1696 زهرا زارع پور 9356145648
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
2مرداد1398 4شنبه جناب آقای سیدمسعود حسینی 9-11 سالن قائم آشنایی با مقررات صندوق حمایت و امور مالیاتی
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران- ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
42 1697 اصغر ارغوان 9382386127
43 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
44 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
45 1700 پیام جلیلوند 9374687933
46 1701 میثم همتی سزنقی 9359826574
47 1702 فریده امینی 9193853259
48 1703 اکبر آدینه 9127893438
49 1704 حسین محامدی نصرآبادی 9331816171
50 1705 رضا قاسمی 9363804628
51 1706 مینا کاتبی 9191848537
53 1708 محمدرضا ورسه 9356943457
54 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 9196947213
55 1710 فرحناز امیری شادمهری 9151365264
56 1711 هاشم ماله میرچگینی 9191817727
57 1712 زینب شارعی 9127618433
58 1713 زهرا شیرزادسیبنی 9191821174
59 1714 سعید رضائی 9199735560
60 1715 رقیه جدی 9127895229
61 1716 اکبر عباسی 9214575347
62 1717 سعید نیکونژاد 9365309293
63 1718 زهرا نجفیون 9361586138
64 1719 سولماز اسدی پور 9306749005
65 1720 زهرا شکربیگی 9188555470
66 1721 مهدی جلیلوند 9364010673
67 1722 فاطمه لشگری 9127814478
68 1723 سمانه گودرزی 9122993796
69 1724 علی رستمی آکنده 9352513168
70 1725 فرشته طاهرخانی 9395242010
71 1726 نازنین روح افزا 9033996912
72 1727 مریم حکیمی سیبنی 9360185159
73 1728 زهرا عالشی 9148047039
74 1729 کامبیز رحمانی 9127805564
75 1730 ایمان حطمی
76 1731 بهرام طهماسبی
77 1656 سیروس فتحی واجارگاه 9123334290
78 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
79 29798 نگار کشاورز حدادها 9124909158
80  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
81 1382 طراوت فلاح نژاد 9101732863
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
2مرداد1398 4شنبه جناب آقای سیدمسعود حسینی 9-11 سالن قائم آشنایی با مقررات صندوق حمایت و امور مالیاتی
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران- ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 9191943769
4 1659 معصومه ململی 9354059786
5 1660 علیرضا محمدی 9122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
7 1662 عباس سلیمی 9121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 9380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
10 1665 عطیه عطاریان 9123976361
11 1666 مهدی لامعی 9397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
13 1668 مسعود ناظمی 9197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
17 1672 رسول رحمانی 9392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
19 1674 حسین آدینه 9183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 9113822210
21 1676 سهیلا شمسی 9364825634
22 1677 خدیجه نجفی 9363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
24 1680 ندا نويدي 9356011657
25 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
26 1682 حسن اسدی 9128828185
27 1683 حامد احمدوند 9184988933
28 1684 مریم بابائی 9195983918
29 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
30 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
31 1687 سیدعلی عرب 9385014332
32 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
33 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
34 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
35 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
36 1692 نسرین محمدی 9191661751
37 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
38 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
39 1695 علی شهریاری 9193467209
40 1696 زهرا زارع پور 9356145648
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
3مرداد1398 5شنبه جناب آقای محمد نسخه چی 9-11 سالن قائم اخلاق حرفه ای وکالت
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران-ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
41 1697 اصغر ارغوان 9382386127
42 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
43 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
44 1700 پیام جلیلوند 9374687933
45 1701 میثم همتی سزنقی 9359826574
46 1702 فریده امینی 9193853259
47 1703 اکبر آدینه 9127893438
48 1704 حسین محامدی نصرآبادی 9331816171
49 1705 رضا قاسمی 9363804628
50 1706 مینا کاتبی 9191848537
51 1708 محمدرضا ورسه 9356943457
52 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 9196947213
53 1710 فرحناز امیری شادمهری 9151365264
54 1711 هاشم ماله میرچگینی 9191817727
55 1712 زینب شارعی 9127618433
56 1713 زهرا شیرزادسیبنی 9191821174
57 1714 سعید رضائی 9199735560
58 1715 رقیه جدی 9127895229
59 1716 اکبر عباسی 9214575347
60 1717 سعید نیکونژاد 9365309293
61 1718 زهرا نجفیون 9361586138
62 1719 سولماز اسدی پور 9306749005
63 1720 زهرا شکربیگی 9188555470
64 1721 مهدی جلیلوند 9364010673
65 1722 فاطمه لشگری 9127814478
66 1723 سمانه گودرزی 9122993796
67 1724 علی رستمی آکنده 9352513168
68 1725 فرشته طاهرخانی 9395242010
69 1726 نازنین روح افزا 9033996912
70 1727 مریم حکیمی سیبنی 9360185159
71 1728 زهرا عالشی 9148047039
72 1729 کامبیز رحمانی 9127805564
73 1730 ایمان حطمی
74 1731 بهرام طهماسبی
75 1656 سیروس فتحی واجارگاه 9123334290
76 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
77 29798 نگار کشاورز حدادها 9124909158
78  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
79 1382 طراوت فلاح نژاد 9101732863
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
3مرداد1398 5شنبه جناب آقای محمد نسخه چی 9-11 سالن قائم اخلاق حرفه ای وکالت
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران-ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروهE
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی شماره همراه
1 1656 اکبر بهروز دمیرچی 9148094229
2 1657 علی کیادوست 9122812676
3 1658 نجمه ابراهیمی فردشادکهن راد 9191943769
4 1659 معصومه ململی 9354059786
5 1660 علیرضا محمدی 9122823655
6 1661 امیر حمزه علی زاده 9122683606
7 1662 عباس سلیمی 9121817402
8 1663 فرشید رمضانزاده 9380031007
9 1664 محمدرضا مرادی 9122817520
10 1665 عطیه عطاریان 9123976361
11 1666 مهدی لامعی 9397199663
12 1667 میثم کیماسی سلخوری 9191849389
13 1668 مسعود ناظمی 9197712173
14 1669 آرزو صالحی 09371143240
15 1670 حسنیه ابراهیمی 9196166802
16 1671 سیامک رضائی نراقی 9123039306
17 1672 رسول رحمانی 9392124683
18 1673 امیرعلی اسعدی 9180159886
19 1674 حسین آدینه 9183438128
20 1675 فاطمه عالم زاده 9113822210
21 1676 سهیلا شمسی 9364825634
22 1677 خدیجه نجفی 9363829731
23 1678 محدثه السادات عرشی 9108404808
24 1680 ندا نويدي 9356011657
25 1681 احمد رضا مرادی زیارانی 9353313503
26 1682 حسن اسدی 9128828185
27 1683 حامد احمدوند 9184988933
28 1684 مریم بابائی 9195983918
29 1685 اسماعیل مهدی زاده 9124223820
30 1686 بهزاد شهسواری 9125330651
31 1687 سیدعلی عرب 9385014332
32 1688 فریده رضائی نیارکی 9374886759
33 1689 محمدرضا شهسواری 9918226241
34 1690 سعید ابراهیمی 9121823728
35 1691 فاطمه سمیع زاده 9354238759
36 1692 نسرین محمدی 9191661751
37 1693 لاله رجبی زاده 9193862951
38 1694 فائزه حاجی محمدپور 9125815671
39 1695 علی شهریاری 9193467209
40 1696 زهرا زارع پور 9356145648
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
9مرداد1398 4شنبه جناب آقای محمدرضا شهیدی 9-11 سالن قائم آشنایی با مقررات انتظامی
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران-ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین
کلاس توجیهی مرداد 1398 – گروه D
ردیف پروانه نام و نام خانوادگی فارسی تلفن همراه1
41 1697 اصغر ارغوان 9382386127
42 1698 محمد فیروزی نیا 9191595457
43 1699 قدرت اله آقائی 9191879020
44 1700 پیام جلیلوند 9374687933
45 1701 میثم همتی سزنقی 9359826574
46 1702 فریده امینی 9193853259
47 1703 اکبر آدینه 9127893438
48 1704 حسین محامدی نصرآبادی 9331816171
49 1705 رضا قاسمی 9363804628
50 1706 مینا کاتبی 9191848537
51 1708 محمدرضا ورسه 9356943457
52 1709 زهرا سیاهکالی مرادی 9196947213
53 1710 فرحناز امیری شادمهری 9151365264
54 1711 هاشم ماله میرچگینی 9191817727
55 1712 زینب شارعی 9127618433
56 1713 زهرا شیرزادسیبنی 9191821174
57 1714 سعید رضائی 9199735560
58 1715 رقیه جدی 9127895229
59 1716 اکبر عباسی 9214575347
60 1717 سعید نیکونژاد 9365309293
61 1718 زهرا نجفیون 9361586138
62 1719 سولماز اسدی پور 9306749005
63 1720 زهرا شکربیگی 9188555470
64 1721 مهدی جلیلوند 9364010673
65 1722 فاطمه لشگری 9127814478
66 1723 سمانه گودرزی 9122993796
67 1724 علی رستمی آکنده 9352513168
68 1725 فرشته طاهرخانی 9395242010
69 1726 نازنین روح افزا 9033996912
70 1727 مریم حکیمی سیبنی 9360185159
71 1728 زهرا عالشی 9148047039
72 1729 کامبیز رحمانی 9127805564
73 1730 ایمان حطمی
74 1731 بهرام طهماسبی
75 1656 سیروس فتحی واجارگاه 9123334290
76 29800 یوسف مصطفوی منتظری 09109230532
77 29798 نگار کشاورز حدادها 9124909158
78  29800 سیدیوسف مصطفوی منتظری 09109230532
79 1382 طراوت فلاح نژاد 9101732863
تاریخ روز وکیل مربی ساعت مکان موضوع
9مرداد1398 4شنبه جناب آقای محمدرضا شهیدی 9-11 سالن قائم آشنایی با مقررات انتظامی
محل برگزاری : سالن قائم واقع در چهارراه عمران-ساختمان شهرداری
« تذكرات مهم جلسات كلاس توجیهي »
قابل توجه :کلیه کسانی که مطابق تصمیم کمیسیون  کارآموزی موظف به شرکت در جلسه کلاس آموزشی جبرانی می باشند، مکلفند در این جلسه حضور یابند.
1- تأخیر بیش از پنج دقیقه،  غیبت تلقی وکارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
2-  كارآموزان صرفاً بايد در گروه آموزشي خود شركت نمايند هر گونه جابجايي گروه ها فقط درصورت ارائه عذر موجه و پذيرش كميسيون  قابل قبول  بوده، در غير اينصورت غيبت تلقي خواهد شد.
3-  غيبت در جلسه كلاس آموزشي بدون ارائه عذر موجه پذيرفته نيست و در صورت ارائه عذر موجه به صورت مستند فقط براي يكبار كارآموز مي تواند در كلاس آموزشي جبراني شركت نمايد. در غير اين صورت دوره كارآموزي به ازاي يك جلسه غيبت غير موجه، يك ماه تمديد مي گردد.
کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین