برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای اسفند ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ساعت ۱۲ الی ۱۴ با موضوع قتل عمد با سخنرانی جناب آقای علیرضا وادی خیل به صورت مجازی برگزار می گردد.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان احمد رضا قربانعلی نژاد و حسن درایت موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

حضور در این جلسه برای همه کارآموزان عضو و میهمان در کانون وکلای دادگستری استان قزوین الزامی است.