برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای دی ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ با موضوع بررسی جرم دستکاری در بازار بورس با سخنرانی دکتر محمد امینی به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی ،آقای مصطفی طاهرخانی و خانم شهره رحمانی موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 

برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیسیون کارآموزی و اختبار:
وکلای فرضی مکلفند موضوع اعلامی توسط وکیل را بصورت کامل و دقیق مطالعه نموده و قبل از جلسه ، پلان طرح دعوا یا دفاعیات را به وکیل مربی ارائه نماید .در صورت عدم تایید تکلیف کارآموز توسط وکیل مربی بعنوان نمره منفی از تکالیف او کسر خواهد شد