برنامه زمانی کارگاه آموزشی جایگزین دادگاههای دی ماه ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ با موضوع بررسی جرم دستکاری در بازار بورس با سخنرانی دکتر محمد امینی به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی ،آقای مصطفی طاهرخانی و خانم شهره رحمانی موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 

برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیسیون کارآموزی و اختبار:
وکلای فرضی مکلفند موضوع اعلامی توسط وکیل را بصورت کامل و دقیق مطالعه نموده و قبل از جلسه ، پلان طرح دعوا یا دفاعیات را به وکیل مربی ارائه نماید .در صورت عدم تایید تکلیف کارآموز توسط وکیل مربی بعنوان نمره منفی از تکالیف او کسر خواهد شد

نظرات بسته شده است.