برنامه زمانی کلاس و کارگاه آموزشی اسفند ماه ۱۳۹۹

کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰ صبح و کارگاه آموزشی ساعت ۱۱ الی ۱۲/۳۰ ظهر با موضوع «تحولات کیفیات مشدده عام جرایم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» با سخنرانی جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقای مرتضی مشهد لو و خانم نسیم مختاری موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 

نظرات بسته شده است.