برنامه زمانی کلاس و کارگاه آموزشی دی ماه کارآموزان وکالت

کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶ و کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸ بعدازظهر با موضوع «قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی» با سخنرانی «دکتر فرهاد میرزایی» به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان جلال پاکزاد و سعید یوسفی موظفند ۳ روز قبل از تاریخ جلسه با وکیل مربی محترم هماهنگ نمایند.

 


برابر مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ کمیسیون کارآموزی و اختبار:

وکلای فرضی مکلفند موضوع اعلامی توسط وکیل را بصورت کامل و دقیق مطالعه نموده و قبل از جلسه ، پلان طرح دعوا یا دفاعیات را به وکیل مربی ارائه نماید.

در صورت عدم تایید تکلیف کارآموز توسط وکیل مربی بعنوان نمره منفی از تکالیف او کسر خواهد شد.