ثبت دعاوی اعسار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

پیرو نامه شماره 1/60342/9031 مورخ 22 بهمن ماه ۱۳۹۹ معاونت محترم برنامه ریزی و فناوری دادگستری کل استان قزوین در خصوص مشکلات پیش آمده برای وکلا ضمن ثبت دعاوی اعسار از همکاران عزیز خواهشمند است از این پس جهت ایجاد وحدت رویه و رفع مشکل برای ثبت دعاوی اعسار به یکی از دفاتر خدمات قضایی سطح استان مراجعه فرمایند.