درخواست رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین در خصوص ارائه پیشنهاد و نظریات وکلا

 

درخواست رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب قزوین در خصوص ارائه پیشنهاد و نظریات وکلا در راستای اجرای سیاست های قوه قضائیه و بهبود عملکرد محاکم عمومی و انقلاب قزوین