دومین جلسه هیأت نظارت دهمین دوره انتخابات کانون وکلای قزوین

به تاریخ سی ام آذر ماه سال یک هزاروچهارصد ویک ، دومین جلسه هیأت نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل است و پس از بحث و تبادل نظر مصوب گردید:

1-متن آگهی مصوب عضویت داوطلبان در هیأت مدیره در پایگاه اطلاع رسانی کانون درج و در طبقات  و محوطه کانون، تابلو اعلانات طبقات دادگستری کل استان وطبقات  ساختمانهای محاکم عمومی حقوقی ، جزائی و انقلاب ،مجتمع شورای حل اختلاف الصاق و 7 نوبت نیز پیامک با هماهنگی ریاست کانون ارسال شود .

2- مفاد مواد 2و4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 و نیز مفاد مواد11 الی 27آیین نامه جدید(سال 1400) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره های ذیل آن در پایگاه اطلاع رسانی کانون و درج گردد.

3- -مهلت ثبت نام اینترنتی و حضوری داوطلبان عضویت در هیات مدیره از روز پنجشنبه اول دی ماه سال 1401 تا پایان وقت اداری پنجشنبه 15 دی ماه سال 1401 باشد.

4-اعضای هیات نظارت  زمان و مکان انتخابات را برابر ماده 15 آیین نامه تعیین و ملاک سنوات مقرر در آیین نامه موصوف برای داوطلبان ، روز انتخابات  باشد.

5- آگهی اعلام داوطلبی عضویت در هیات مدیره ،جلسه و تاریخ انتخابات وشرایط آن در روزنامه کثیر الانتشار آفرینش چاپ شود.

6-لیست جدید واجدین شرایط انتخاب شوندگان وانتخاب کنندگان ، مهر دوره دهم هیأت نظارت ، ابلاغ اعضاء اصلی و علی البدل هیأت نظارت تحویل هیأت گردد و در خصوص قرار دادن مصوبات جلسات هیأت در پایگاه اطلاع رسانی کانون ،نظارت بر الصاق 15 روزه آگهی منتشره ثبت نام از داوطلبین در مراکز صدر

الذکر  و ارسال 7 نوبت پیامک به همکاران واجد شرایط برابر ادوار ماضی توسط مسئولین ذیربط کانون اقدام گردد.

 

رئیس هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری استان قزوین :

 مجید علی محمدی


جهت مطالعه مفاد مواد 2و4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 و نیز مفاد مواد11 الی 27آیین نامه جدید(سال 1400) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره های ذیل آن  اینجا کلیک کنید.