صورتجلسه فوق العاده کمیسیون کارآموزی و اختبار به تاریخ 29 مهر ماه 1399

به نام خدا

به تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ جلسه فوق‌العاده کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص رسیدگی به اعتراض کارآموزان محترم به نتایج اولیه اختبار مهرماه ۱۳۹۹ تشکیل گردید و تمامی اعتراضات کارآموزان محترم مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت.

 با توجه به غیر موجه بودن اعتراض های مذکور، نتایج اولیه اعلامی عیناً تایید می گردد. لیکن با توجه به اینکه دو نفر از کارآموزان مردود به اسامی خانم محبوبه فرجی و آقای حمید محمدخانلو با فاصله بسیار اندک(سه صدم درصد) تا حد نصاب نمره قبولی، مردود اعلام گردیده اند؛ لذا کمیسیون با استفاده از اختیارات حاصله در بررسی تکالیف کارآموزان ضمن اغماض و تجدید نظر در نمره تکالیف مشارالیهما، مراتب قبولی خانم محبوبه فرجی و آقای حمید محمدخانلو اعلام می گردد

 شایان ذکر است با اعلام قطعیت نتایج اختبار، کاراموزی مردودین به مدت یک سال از آبان ماه ۱۳۹۹ با انجام تمام تکالیف کاراموزی تجدید می گردد. بر همین اساس کاراموزان مذکور مکلفند ظرف ۷ روز وکیل سرپرست پیشنهادی خود را کتباً به کمیسیون اعلام تا با تعیین وکیل سرپرست از سوی کمیسیون برابر ضوابط اقدام گردد.

 بدیهی است تاریخ شروع کارآموزی از زمان گواهی صادره از سوی وکیل سرپرست تعیین شده معتبر خواهد بود.

 

 کمیسیون کارآموزی و اختبار

 کانون وکلای دادگستری استان قزوین