کارگاه آموزشی مرداد ماه 1395

کارگاه آموزشی مرداد ماه کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تاریخ 21 مرداد ماه ۱۳۹۵، (پنجشنبه) طی جدول زمانی زیر برگزار می گردد.


۸ الی ۱۰ صبح – جناب آقای فرهاد بشردوست – اقرار – اسناد

۱۰  الی ۱۲ صبح – جناب آقای اسلام رجبعلی – هزینه های دادرسی و کمیسیون جبران خسارت بازداشت موقت

۱۲ الی ۱۴ – سرکار خانم انسیه مطیعی – کارگاه آموزشی


وکلای فرضی: تانیا محمدی – علی رودیانی


محل برگزاری: قزوین – چهارراه عمران- سالن سازمان تبلیغات اسلامی


تذکرات مهم جلسات کارگاه آموزشی:

  • حضور کلیه کارآموزان علیرغم گروه بندی های پیشین در این جلسه الزامی می باشد
  • وکلای فرضی مکلفند سه روز قبل از جلسه به وکیل مربی مراجعه و موضوع پرونده و مستندات آن را اخذ و پس از مطالعه لازم در جلسه دفاع حاضر شوند در غیر این صورت علیرغم حضور در کارگاه آموزشی برای ایشان غیبت تلقی میگردد.
  • تأخیر بیش از ۵ دقیقه غیبت تلقی و کارنامه دوره کارآموزی به امضای متصدی کارگاه آموزشی نخواهد رسید.
  • غیبت در جلسه کارگاه آموزشی بدون ارائه عذر موجه پذیرفته نیست و در صورت موجه بودن عذر کارآموز با ارائه مستندات؛ وی فقط یکبار میتواند در کارگاه آموزشی جبرانی شرکت نماید و در غیر این صورت دوره کارآموزی به ازای یک جلسه غیبت غیر موجه، یک ماه تمدید می گردد.

کمیسیون کارآموزی و اختبار

کانون وکلای دادگستری استان قزوین