کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۹ کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم میرساند کلاس و کارگاه آموزشی آذر ماه ۱۳۹۹ کارآموزان محترم بصورت مجازی و بشرح زیر برگزار خواهد شد.


کارگاه آموزشی آذر ماه کارآموزان محترم در موضوع اعتبار امر مختومه با سخنرانی دکتر اسلام رجبعلی، وکیل محترم دادگستری و حضور خانم فرزانه رضایی نیارکی و آقای محمدرضا شهسواری بعنوان وکلای فرضی در روز چهارشنبه مورخ 19 آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت 11 الی 12:30 برگزار میگردد.


کلاس آموزشی آذر ماه کارآموزان محترم در موضوع اعتبار امر مختومه با سخنرانی دکتر اسلام رجبعلی، وکیل محترم دادگستری در روز چهارشنبه مورخ 19 آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت 9 الی 10:30 برگزار میگردد.