آراء دادگاه انتظامی

1399/03/13

شماره دادنامه: 19 تاریخ رسیدگی:  3/11/1398   مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای...

مشاهده مطلب
1399/03/02

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئیس دادگاه...

مشاهده مطلب
1399/03/02

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین   هیأت دادرسان: رئيس دادگاه...

مشاهده مطلب
1399/02/31

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه: ابوالفضل...

مشاهده مطلب
1399/02/31

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه: ابوالفضل...

مشاهده مطلب
1399/02/31

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه: ابوالفضل...

مشاهده مطلب
1399/02/03

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین    موضوع رسیدگی : کیفر...

مشاهده مطلب
1399/02/03

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تاریخ 08/12/98 پرونده کلاسه...

مشاهده مطلب
1398/10/07

تاریخ رسیدگی: 28/9/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسیدگی:  04/07/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب