دسته بندی:

آراء دادگاه انتظامی

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۵

تاریخ رسيدگي :6/4/1398 شماره دادنامه:11 هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکی:----------- موضوع رسيدگي :کیفر خواست وكيل مشتکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۴

تاریخ رسيدگي :31/3/1398 شماره دادنامه:4 هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکی: --------- موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار وكيل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۳

تاریخ رسيدگي: 19/2/1398 شماره دادنامه:3 هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکی: ---------- موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار وكيل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۲

تاریخ رسيدگي :30/3/1398 شماره دادنامه:2 هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکی: ------------- موضوع رسيدگي :اعتراض به قرار…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۱

تاریخ رسیدگی:12/2/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس وعضو اصلي دادگاه اميرارسلان غياثوند غياثي- دادرس وعضو اصلي دادگاه علي حاجي محمديها موضوع رسیدگی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۵

تاریخ رسیدگی: 19/02/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : كيفرخواست شاکی : گزارش ریاست محترم کانون…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۴

تاریخ رسیدگی:   12/2/1398 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی -دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفر…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۳

تاریخ رسیدگی:12/02/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی  دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح شاکی : -------------و گزارش…
ادامه مطلب ...