دسته بندی:

آراء دادگاه انتظامی

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول– مورخ ۹۸/۱۲/۰۱

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه: ابوالفضل تاج احمدی دادرس و عضو اصلي دادگاه: صمد فلاح دادرس و عضو اصلی دادگاه: مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۱۲/۰۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین  موضوع رسیدگی : کیفر خواست به تاریخ 08/12/98 پرونده کلاسه ....... شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین در وقت فوق العاده تحت نظر است…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۱۲/۰۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین به تاریخ 08/12/98 پرونده کلاسه ....... تحت نظر است ، پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده و شکایت آقایان ............. و لوایح وکیل مشتکی عنه و نیز مفاد قرارهای صادره و…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۹/۲۸

تاریخ رسیدگی: 28/9/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - دادرسین دادگاه علی حاجی محمدیها -محمد حسین روشن پور  موضوع رسیدگی : کیفر خواست شکایت:…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۷/۰۴

تاریخ رسیدگی:  04/07/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس اصلی دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : اعتراض به…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

تاریخ رسیدگی:  28/06/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۶/۰۷

تاریخ رسيدگي :7/6/1398 شماره دادنامه:---- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل،  دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست - دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری شاکی: ---------- موضوع رسيدگي :کیفر خواست وكيل مشتکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۱۴

تاریخ رسيدگي :13/04/1398 شماره دادنامه:---------- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار ، دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکیان: ------------ موضوع رسيدگي : 3 فقره…
ادامه مطلب ...