دسته بندی:

آراء دادگاه انتظامی

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۲

تاریخ رسیدگی: 12/2/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی -دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح گزارش : ریاست کانون وکلای…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۱

تاریخ رسیدگی: 22/1/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح، دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی موضوع رسیدگی : کیفرخواست…
ادامه مطلب ...