دسته بندی:

آراء دادگاه انتظامی

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – پرونده کلاسه ۱

تاریخ رسیدگی:12/2/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه فاطمه گلنار- دادرس وعضو اصلي دادگاه اميرارسلان غياثوند غياثي- دادرس وعضو اصلي دادگاه علي حاجي محمديها موضوع رسیدگی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۵

تاریخ رسیدگی: 19/02/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : كيفرخواست شاکی : گزارش ریاست محترم کانون…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۴

تاریخ رسیدگی:   12/2/1398 مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی -دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفر…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۳

تاریخ رسیدگی:12/02/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی  دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح شاکی : -------------و گزارش…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۲

تاریخ رسیدگی: 12/2/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی -دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح گزارش : ریاست کانون وکلای…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – پرونده کلاسه ۱

تاریخ رسیدگی: 22/1/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح، دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی موضوع رسیدگی : کیفرخواست…
ادامه مطلب ...