دسته بندی:

آراء دادگاه عالی انتظامی قضات

رأی مورخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 3 اردیبهشت ماه 1399 شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.…
ادامه مطلب ...

رأی مورخ ۱۱ دی ماه ۹۸ شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 11 دی ماه ۹۸ شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.…
ادامه مطلب ...

رأی مورخ ۶ اسفند ۹۸ شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 6 اسفند ماه ۹۸ شعبه ششم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب می نماییم.
ادامه مطلب ...

رأی مورخ ۱۶ آذر ۹۸ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 16 آذر 98 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب مینماییم.
ادامه مطلب ...

رأی مورخ ۱ آبان ۹۸ شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات

در راستای اجرای مقررات مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اطلاعات و همچنین آگاهی بخشی به اعضای محترم توجه شما را به رأی مورخ 1 آبان 98 شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات که تصاویر آن در ادامه قابل مشاهده است جلب مینماییم.
ادامه مطلب ...