Taking too long? Close loading screen.
مرور رده

پیام تبریک

سال نو مبارک

عدالت را میتوان از طبیعت آموخت! همه چیز در زمان خود و بر جای خود قرار میگیرد تا چشمان ما زیبایی اجرای عدالت را ببیند و روح ما از برقراری آن آرامش بگیرد . بهار سال نو فرصتی مناسب است تا همراه با طبیعت آهنگ عدل و انصاف بگیریم و در مسیر احقاق…