قانون

1400/07/11

پیرو وصول نامه حاوی اصلاحیه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی از سوی رئیس قوه...

مشاهده مطلب
1400/02/18

پیرو نامه شماره 13423/035 مورخ 22 فروردین ماه 1400 سازمان بازرسی کل استان قزوین توجه...

مشاهده مطلب
1400/02/05

پیرو نامه شماره ۹۰۰۰/۵۶۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/29 مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه در ادامه توجه شما...

مشاهده مطلب
1400/02/05

به پیوست تصوير آیین نامه شماره 100/583/9000 مورخ 10/01/1400 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص ”...

مشاهده مطلب