امور مالی و حسابداری

1397/11/25

پیرو مصوبه مورخ 29 دی ماه 1397 و برابر تصویب گزارش ارائه شده توسط حسابرس...

مشاهده مطلب
1397/07/10

پیرو مذاکرات انجام شده با ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین و در راستای تأمین...

مشاهده مطلب
1396/04/01

پیرو مصوبه مورخ 10 خرداد ماه 1396 و برابر تصویب گزارش ارائه شده توسط حسابرس...

مشاهده مطلب