گزارش و آمار

1398/08/11

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1398/08/09

در جهت شفافیت امور کانون به اطلاع همکاران محترم میرساند که برخلاف دوره های گذشته...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسیدگی:  04/07/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسیدگی:  28/06/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسيدگي :7/6/1398   شماره دادنامه:—- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل،  دادرس...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه...

مشاهده مطلب
1398/08/04

تاریخ رسيدگي :13/04/1398 شماره دادنامه:———- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار ، دادرس و...

مشاهده مطلب
1398/08/01

تاریخ رسیدگی:  13/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب
1398/08/01

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:...

مشاهده مطلب