دسته بندی:

گزارش و آمار

گزارش ماهانه مالی: شهریور ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی شهریور ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : .............…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۱۲

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی : شعبه8دادگاه عمومی .................. وکیل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۲/۱۸

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : کیفر خواست شاکی : ………………… وکیل مشتکی عنه :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۹/۰۴/۱۹

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل - دادرسین دادگاه: اکبر غفوری- فرهاد بشردوست  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : .................... وکیل مشتکی عنه :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی : …………. وکیل…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۹/۰۴/۰۵

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه صمد فلاح - دادرس و عضو اصلی دادگاه مسعود اسدی  موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی : ………… وکیل…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه مالی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضا و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد مالی مرداد ماه کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب می نماییم. درآمد ها: درآمد حاصل از حق عضویت، تمدید، صدور…
ادامه مطلب ...

گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم. آمار ارجاعات تسخیری…
ادامه مطلب ...