جلسات ارکان و کمیسیونها

1398/07/03

باسمه تعالی    به تاریخ 28 شهریور 1398 ساعت 12 ، سومین جلسه کمیسیون علمی...

مشاهده مطلب
1398/07/02

مورخ 27 شهریور ماه 1398 ششمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با...

مشاهده مطلب
1398/06/17

باسمه تعالی    به تاریخ 13 شهریور 1398 ساعت 12 ، دومین جلسه کمیسیون علمی...

مشاهده مطلب
1398/06/14

مورخ 98/6/13 پنجمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان...

مشاهده مطلب
1398/06/14

باسمه تعالی به تاریخ 11 شهریور ماه سال 1398 اولین جلسه کمیسیون دادگاه های مجازی...

مشاهده مطلب
1398/06/10

باسمه تعالی    به تاریخ 9 شهریور 1398 ، ساعت 12:45 ، سومین جلسه کمیسیون...

مشاهده مطلب
1398/06/10

باسمه تعالی    به تاریخ 4 شهریور 1398 ، چهارمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و...

مشاهده مطلب
1398/06/10

به تاریخ 5 شهریور 1398 ، دومین جلسه کمیسیون ورزش دوره هشتم کانون وکلای دادگستری...

مشاهده مطلب
1398/06/10

باسمه تعالی    به تاریخ 27 مرداد 1398 ، سومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و...

مشاهده مطلب
1398/05/20

باسمه تعالی    به تاریخ 16 مرداد 1398 ، اولین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم...

مشاهده مطلب