دسته بندی:

جلسات ارکان و کمیسیونها

صورت جلسه ششم کمیسیون روابط عمومی

مورخ 27 شهریور ماه 1398 ششمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. پیشنهادی از جناب آقای عباسی مطرح شد با این مضمون که جلسه ی کمیسیون روابط عمومی هر هفته تشکیل شود. با…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه دوم کمیسیون علمی

باسمه تعالی    به تاریخ 13 شهریور 1398 ساعت 12 ، دومین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید. در خصوص انتخاب دبیر برای کمیسیون علمی، سرکار خانم انسیه…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه پنجم کمیسیون روابط عمومی

مورخ 98/6/13 پنجمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل می گردد. در جلسه مزبور نسبت به دستور جلسات مقرر در جلسه پیشین تعیین تکلیف گردد و اعضای هریک از کمیته ها به شرح ذیل تعیین می گردد. کمیته…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه اول کمیسیون دادگاه های مجازی

باسمه تعالی به تاریخ 11 شهریور ماه سال 1398 اولین جلسه کمیسیون دادگاه های مجازی با حضور ریاست محترم کانون، خانم کبیری و آقایان محلوجی ، ثابتی، پروین بازاری، مددی و مافی تشکیل شد و خانم ها رضایی و حیدری با عذر موجه حضور ندارند. ابتدا…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه سوم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی    به تاریخ 9 شهریور 1398 ، ساعت 12:45 ، سومین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.   بعلت عدم حضور اکثریت اعضای محترم کمیسیون رفاه، جلسه…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه چهارم کمیسیون روابط عمومی

باسمه تعالی    به تاریخ 4 شهریور 1398 ، چهارمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه دوم کمیسیون ورزش

به تاریخ 5 شهریور 1398 ، دومین جلسه کمیسیون ورزش دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید. جلسه ساعت 12:45 آغاز شد و موارد زیر به اتخاذ تصمیم رسید. جناب آقای صمدی در ابتدا فرمودند که…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه سوم کمیسیون روابط عمومی

باسمه تعالی    به تاریخ 27 مرداد 1398 ، سومین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه اول کمیسیون علمی

باسمه تعالی    به تاریخ 16 مرداد 1398 ، اولین جلسه کمیسیون علمی دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید. جلسه ساعت 12:30 با حضور و صحبت های آقای محمدرضا شهیدی، رئیس محترم…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه اول کمیسیون ساختمان

باسمه تعالی    به تاریخ 15 مرداد 1398 ، ساعت 8 صبح دومین جلسه کمیسیون ساختمان دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل و موارد زیر اتخاذ تصمیم شد.   مقرر شد که طبقات اول و دوم ساخته شود.…
ادامه مطلب ...