جلسات ارکان و کمیسیونها

1398/05/20

باسمه تعالی    به تاریخ 15 مرداد 1398 ، ساعت 8 صبح دومین جلسه کمیسیون...

مشاهده مطلب
1398/05/20

باسمه تعالی    به تاریخ 14 مرداد 1398 ، ساعت 12:30 ، اولین جلسه کمیسیون...

مشاهده مطلب
1398/05/20

باسمه تعالی    به تاریخ 5 مرداد 1398 ، اولین جلسه کمیسیون روابط عمومی و...

مشاهده مطلب