دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 20 دی ماه 1399 پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 13 دی ماه 1399 پنجاهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    پیشنهاد تغییر…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 6 دی ماه 1399 چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.   …
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 22 آذر ماه 1399 چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 10 آبان ماه 1399 چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی ، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 5 مهر ماه 1399 چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید. 1) بررسی پیرامون قرارداد…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 29 شهریور ماه 1399 چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 11 مرداد ماه 1399 چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،سید محسن خطیبی ،سید محمد حسینی و محمدمهدی نحوی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 9 تیر ماه 1399 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،غلامرضا تجدد، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینیتشکیل شد و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به تاریخ 21 تیر ماه 1399 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محمد حسینی تشکیل و در ادامه جناب آقای سید محسن خطیبی حاضر شدند و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...