دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه مورخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 11 مرداد ماه 1399 چهل و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،سید محسن خطیبی ،سید محمد حسینی و محمدمهدی نحوی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 9 تیر ماه 1399 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری،غلامرضا تجدد، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینیتشکیل شد و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به تاریخ 21 تیر ماه 1399 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محمد حسینی تشکیل و در ادامه جناب آقای سید محسن خطیبی حاضر شدند و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 24 خرداد ماه 1399 چهلمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل است و پیرو دعوت بعمل آمده قبلی از اعضا محترم و با انتظار کافی…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 19 خرداد ماه 1399 سی و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره دوره هشتم با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.  1-…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 10 خرداد ماه 1399 سی و هفتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 27 اردیبهشت ماه 1399 سی و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1399 سی و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 13 اردیبهشت ماه 1399 سی و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در…
ادامه مطلب ...