دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه مورخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 4 اردیبهشت ماه 1400 پنجاه و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سیدمحمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    تصمیم…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 23 اسفند ماه 1399 پنجاه و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    مصوبه…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 16 اسفند ماه 1399 پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 2 اسفند ماه 1399 پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 18 بهمن ماه 1399 پنجاه و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    پاسخ استعلام…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 4 بهمن ماه 1399 پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    با اعلام…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 20 دی ماه 1399 پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 13 دی ماه 1399 پنجاهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.    پیشنهاد تغییر…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 6 دی ماه 1399 چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.   …
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 22 آذر ماه 1399 چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل و اتخاذ تصمیم گردید.…
ادامه مطلب ...