دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورت جلسه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 23 شهریور ماه 1398 هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۱۶ شهریور ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 16 شهریور ماه 1398 هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی و محمدجواد چیتگرزاده تشکیل شد و در خصوص…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۹ شهریور ماه ۹۸ هیأت مدیره

  به نام خدا  به تاریخ 9 شهریور ماه 1398 شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، سید محمد حسینی، سید محسن خطیبی ، محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ هیأت مدیره

   به نام خدا  به تاریخ 26 مرداد ماه 1398 پانزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی و سید محمد حسینی به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدجواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی و محمدمهدی نحوی…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا  به تاریخ 19 مرداد ماه 1398 چهاردهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدجواد چیتگرزاده و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۱۳ مرداد ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا  به تاریخ 13 مرداد ماه 1398 سیزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین به تصدی آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی ، محمد جواد چیتگرزاده و محمد مهدی نحوی تشکیل و پس از قرائت قرآن کریم…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۷ مرداد ماه ۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا  به تاریخ 7 مرداد ماه 1398 دوازدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد، محمد جواد چیتگرزاده ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل گردید و در…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۳۱ تیرماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا  به تاریخ 31 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیر افشین کلانتری، سیدمحسن خطیبی، سیدمحمد حسینی، غلامرضا تجدد و محمد جواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل گردید و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۲۹ تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 29 تیر ماه 1398 دهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.   بدواً ریاست محترم کانون از جلسه رؤسای کانون ها در اتحادیه…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه ۲۲ تیر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 22 تیر ماه 1398 جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده، محمد مهدی نحوی و…
ادامه مطلب ...