دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه مورخ ۶ اردیبهشت ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 06 اردیبهشت ماه 1399 سی و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۳۰ فروردین ۹۹ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 30 فروردین ماه 1399 سی و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۰ اسفند ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 10 اسفند ماه 1398 سی و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص مورد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۳ اسفند ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 3 اسفند ماه 1398 سی امین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۲ بهمن ۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 12 بهمن ماه 1398 بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۰ آذر ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 20 آذر ماه 1398 بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۸ آبان ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 18 آبان ماه 1398 بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۱ آبان ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 11 آبان ماه 1398 بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 4 آبان ماه 1398 بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۸ مهر ماه هیأت مدیره

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...