دسته بندی:

جلسات هیأت مدیره

صورتجلسه مورخ ۳ اسفند ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 3 اسفند ماه 1398 سی امین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۲ بهمن ۹۸ هیأت مدیره

 به نام خدا به تاریخ 12 بهمن ماه 1398 بیست و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی، امیرافشین کلانتری ، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۰ آذر ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 20 آذر ماه 1398 بیست و ششمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری ، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۸ آبان ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 18 آبان ماه 1398 بیست و پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۱۱ آبان ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 11 آبان ماه 1398 بیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 4 آبان ماه 1398 بیست و سومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری و سید محسن خطیبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و…
ادامه مطلب ...

صورتجلسه مورخ ۲۸ مهر ماه هیأت مدیره

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه ۱۳ مهر ماه ۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا   به تاریخ 13 مهر ماه 1398 بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 30 شهریور ماه 1398  جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد، محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل شد و…
ادامه مطلب ...

صورت جلسه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ هیأت مدیره

به نام خدا به تاریخ 23 شهریور ماه 1398 هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی و سید محمد حسینی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل…
ادامه مطلب ...