جلسات هیأت مدیره

1398/08/19

به نام خدا   به تاریخ 11 آبان ماه 1398 بیست و چهارمین جلسه هیأت...

مشاهده مطلب
1398/08/11

به نام خدا   به تاریخ 4 آبان ماه 1398 بیست و سومین جلسه هیأت...

مشاهده مطلب
1398/08/11

به تاریخ 28 مهر ماه 1398 بیست و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1398/07/15

به نام خدا   به تاریخ 13 مهر ماه 1398 بیست و یکمین جلسه هیأت...

مشاهده مطلب
1398/07/02

به نام خدا به تاریخ 30 شهریور ماه 1398  جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1398/06/26

به نام خدا به تاریخ 23 شهریور ماه 1398 هجدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1398/06/17

به نام خدا   به تاریخ 16 شهریور ماه 1398 هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره...

مشاهده مطلب
1398/06/10

  به نام خدا  به تاریخ 9 شهریور ماه 1398 شانزدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1398/06/10

   به نام خدا  به تاریخ 26 مرداد ماه 1398 پانزدهین جلسه هیأت مدیره دوره...

مشاهده مطلب
1398/05/20

 به نام خدا  به تاریخ 19 مرداد ماه 1398 چهاردهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب