دسته بندی:

گزارش و آمار

آراء دادگاه انتظامی: شعبه سوم – مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

تاریخ رسیدگی:  28/06/1398 مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: امیر ارسلان غیاثوند رئیس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه-محمد حسین روشن پور دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۶/۰۷

تاریخ رسيدگي :7/6/1398 شماره دادنامه:---- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه علیرضا وادی خیل،  دادرس و عضو اصلی دادگاه فرهاد بشردوست - دادرس و عضو اصلی دادگاه اکبر غفوری شاکی: ---------- موضوع رسيدگي :کیفر خواست وكيل مشتکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۲۰

تاریخ رسیدگی: 20/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان:فاطمه گلنار رئیس دادگاه،  امیر ارسلان غیاثوند دادرس دادگاه - علی حاجی محمدیها دادرس دادگاه  موضوع رسیدگی : کیفر خواست   شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه دوم – مورخ ۹۸/۰۴/۱۴

تاریخ رسيدگي :13/04/1398 شماره دادنامه:---------- هيأت دادرسان : رئیس دادگاه فاطمه گلنار ، دادرس و عضو اصلی دادگاه امیر ارسلان غیاثوند غیاثی - دادرس و عضو اصلی دادگاه علی حاجی محمدیها شاکیان: ------------ موضوع رسيدگي : 3 فقره…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۴/۱۳

تاریخ رسیدگی:  13/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  صمد فلاح موضوع رسیدگی : اعتراض به…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۴/۱۳

تاریخ رسیدگی:  13/4/1398 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئیس دادگاه ابوالفضل تاج احمدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه  صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفرخواست…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : کیفرخواست شاکی :…
ادامه مطلب ...

آراء دادگاه انتظامی: شعبه اول – مورخ ۹۸/۰۳/۳۰

تاریخ رسیدگی: 30/3/98 مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین هیأت دادرسان: رئيس ابوالفضل تاج احمدی- دادرس وعضو اصلي دادگاه مسعود اسدی- دادرس و عضو اصلی دادگاه صمد فلاح موضوع رسیدگی : اعتراض به قرار شاکی…
ادامه مطلب ...