معاضدت قضایی

1400/09/30

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در دی ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را...

مشاهده مطلب
1400/09/01

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1400/08/22

به استناد موافقت نامه شماره 601533 مورخ 11/11/1399 فی مابین سازمان برنامه و بودجه و...

مشاهده مطلب
1400/08/03

به اطلاع ميرساند؛ اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نظر دارد در راستای...

مشاهده مطلب
1400/07/29

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین به نقل از کمیسیون معاضدت قضایی کانون...

مشاهده مطلب
1400/07/29

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در آبان ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را...

مشاهده مطلب
1400/07/29

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1400/07/10

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در مهر ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را...

مشاهده مطلب
1400/07/10

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در...

مشاهده مطلب
1400/06/01

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در شهریور ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را...

مشاهده مطلب