جلسات هیأت مدیره

1399/10/10

به نام خدا به تاریخ 22 آذر ماه 1399 چهل و هشتمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/09/25

 به نام خدا به تاریخ 10 آبان ماه 1399 چهل و هفتمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/07/06

به نام خدا به تاریخ 5 مهر ماه 1399 چهل و ششمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/06/30

 به نام خدا به تاریخ 29 شهریور ماه 1399 چهل و پنجمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/06/04

به نام خدا به تاریخ 11 مرداد ماه 1399 چهل و سومین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/06/04

به نام خدا به تاریخ 9 تیر ماه 1399 چهل و یکمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/04/24

به تاریخ 21 تیر ماه 1399 چهل و دومین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون...

مشاهده مطلب
1399/03/26

به نام خدا به تاریخ 24 خرداد ماه 1399 چهلمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم...

مشاهده مطلب
1399/03/24

به نام خدا به تاریخ 19 خرداد ماه 1399 سی و نهمین جلسه هیأت مدیره...

مشاهده مطلب
1399/03/24

به نام خدا به تاریخ 17 خرداد ماه 1399 سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره...

مشاهده مطلب